"Serve, Love, Meditate, Realize"
-Swami Sivananda

Yoga

Yoga är en levande tradition, med rötter i Indien, vars tekniker (fysiska positioner och rörelser, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditationstekniker) leder till frigörande av stress, stelhet och spänningar i kropp och psyke och ytterst till insikt om oss själva.
Ordet yoga är sanskrit och betyder förening, helhet, harmoni, att utveckla ett harmoniskt samspel mellan kroppen, sinnet och själen. Yoga har genom årtusendena bevarats, systematiserats och utvecklats och varit ett sätt för den sökande människan att nå befrielse från lidande och få svar på de universella frågorna "Hur blir jag och andra människor lyckliga?", "Vem är jag?", "Var kommer jag ifrån?", "Vad är meningen med livet?"
Det främsta syftet med yoga har alltid varit att uppnå ett högre medvetandetillstånd (samadhi), en direkt varseblivning av varandets väsen, det absoluta och oföränderliga. Yoga praktiseras även utifrån andra syften, till exempel för att förbättra hälsan och relationen till omvärlden, familjen och samhället samt för det allmänna välbefinnandet.
I dag kommer människor till yogan av flera olika anledningar: för att lära sig hantera stress eller ryggont, för mental och fysisk träning, men också som ett sökande efter ett bättre sätt att leva i stort. Vår tid kräver ett verksamt instrument som yoga för att hantera problem, konflikter, hälsa och relationer. Med yogans hjälp aktiveras och stärks våra inre fysiska och mentala resurser med ett mer balanserat och harmoniskt liv som följd.
Alla kan välja de övningar och delar av yoga som passar just dem. Var och en praktiserar yoga helt utifrån individuella förutsättningar och motiv. Det är den egna, subjektiva upplevelsen och syftet som är det viktiga: därför kan yoga vara olika saker för olika människor.

Satyananda Yoga

Satyananda Yoga inkluderar ett brett spektrum av olika yogasystem som kan praktiseras av alla, oavsett bakgrund, ålder och fysiska förutsättningar. Genom ett förhållningssätt som inbegriper medvetenhet om alla aspekter av vårt varande hjälper Satyananda Yoga utövaren att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje.

Satyananda Yoga är en tradition som har sina rötter i klassisk yoga. Den undervisning som ges vid Satyananda Yoga Sveriges skolor följer de yoga- och meditationstekniker som förmedlats av Bihar School of Yoga i Indien. Satyananda Yoga lär ut de ursprungliga teknikerna så som de vuxit fram och använts i Indien under flera tusen år.
Klassisk yoga inkluderar fem klassiska yogaformer som var och en ger möjlighet till ett ökat medvetande och andlig mognad:

  • Hathayoga - för att rena och stärka kroppen och sinnet.
  • Jnanayoga - för mental stabilitet, visdom och självinsikt.
  • Bhaktiyoga - för känslomässig stabilitet och kanalisering av emotioner.
  • Karmayoga - för närvaro, uppmärksamhet och generositet - meditation i handling.
  • Rajayoga - för förståelse och kontroll över sinnet. Mental träning i form av attityder, avslappning, koncentration och meditation.

Det finns möjlighet för var och en att hitta den form och inriktning i yoga som passar den egna individens behov och ambitioner bäst.
Satyananda Yoga passar för alla åldrar och alla nivåer, och ger redskap till hälsa, sinnesro, inspiration och livsglädje.
Satyananda Yoga lägger stor vikt vid att utveckla närvaro och att acceptera sig själv som man är just nu - sin kropp, sina tankar och känslor. Att acceptera sig själv som man är, är en viktig tantrisk princip och en förutsättning för möjligheten att förändras. Förändring, i den mån den behövs, inträffar sedan som en naturlig konsekvens av ett regelbundet utövande av yoga och meditation.
Medvetenhet är ett centralt begrepp inom yoga. Att vara medveten innebär att vara ständigt närvarande i nuet - att vara uppmärksam. Med uppmärksamhetens hjälp upptäcker man spänningar och blockeringar av såväl fysisk som mental och emotionell natur. Man lär sig också att lösa upp dessa från grunden.
Avslappning är en viktig aspekt i alla slag av yogaövningar, men vi undervisar också i en särskild metod för systematisk avslappning på alla nivåer - Yoga Nidra.                                                                                                            
Top ⇒

Asana - kroppsrörelser & positioner

Varje lektion inleds med asanas - fysiska övningar som stärker kroppen och alla dess funktioner. Övningarna utförs långsamt och medvetet och i samspel med andningen. Alla kroppens system påverkas, som t ex. nervsystemet, blodcirkulationen, matsmältningsfunktioner och körtelsystemet.
Förutom de klassiska yogaställningarna lär vi inom Satyanandayoga-traditionen ut en speciell serie övningar (pawanmuktasana) som frigör spänningar och ökar rörligheten i lederna. Dessa övningar är lätta och kan utföras av alla människor utan svårighet. Trots att de ibland till synes verkar väldigt enkla, är de mycket effektiva och förbereder yogaeleven för de mer avancerade yogaställningarna.
Enligt yogas synsätt hör kropp och sinne mycket nära samman - sinnet påverkar kroppen och kroppen påverkar sinnet. Därför är en asana mycket mer än bara en fysisk rörelse eller kroppsställning - det är lika mycket ett förhållningssätt och ett sinnestillstånd.
Den ursprungliga betydelsen av asana är en bekväm och stadig kroppsposition som det går att stanna i en längre stund. Asana frigör blockeringar i kroppens energiflöde, vilket leder till att prana (livsenergi) kan strömma fritt och jämnt i kroppens energikanaler (nadi). Enligt yoga är det en förutsättningen för balans i kropp och sinne.                                             
Top ⇒

Pranayama - andningstekniker

Efter asanas utövas pranayama, övningar som syftar till att kontrollera och öka prana (livsenergi). Detta sker vanligen genom olika typer av andningsövningar som ger ökad energi och vitalitet. En annan fördel med andningsövningar är att de har en lugnande inverkan och stillar sinnet inför meditation.
Andningen är nära förbunden med vårt sinne och speglar ofta människans mentala och emotionella tillstånd. Bara genom att bli uppmärksam på den naturliga och spontana andningen följer en upplevelse av ökad närvaro. Uppmärksamhet på andningen leder också till frigörande av fysisk, mental och emotionell stress.                                                                                                     
Top ⇒

Yoga Nidra - djupavslappning

Ur den tantriska traditionen kommer en mycket effektiv och omtyckt form av djupavslappning som kallas Yoga Nidra (Yogisk sömn), som löser upp såväl fysiska som mentala och emotionella spänningar.
Ett av målen med Yoga Nidra är att försätta kroppen i djup sömn men samtidigt bibehålla sinnet vaket och uppmärksamt. Under detta avslappnade tillstånd får vi tillgång till inre resurser som annars kan vara svåra att nå. Detta medför att Yoga Nidras användningsområden är många, framförallt inom området självpåverkan.  
Top ⇒

Meditation

Efter asanas, pranayama och yoga nidra är sinnet mer mottagligt för det sista steget - meditation. Meditation (dhyana) är ett medvetandetillstånd som kan uppnås med hjälp av olika meditationstekniker. Dessa tekniker kan komma från olika typer av yoga (rajayoga, kundaliniyoga, jnanayoga m fl)
Gemensamt för dem är dock utvecklingen av en djupare insikt som leder till ett mer harmoniskt liv med större förmåga att klara de uppgifter som vardagslivet ställer oss inför. Ytterst syftar meditation till förening mellan det individuella och det absoluta medvetandet.
"It will be a process of self discovery and when you have discovered yourself, nothing remains to be known."
- Swami Niranjananda Saraswati
Vi lär ut ett stort antal klassiska meditationer, men tre av de viktigaste är hämtade från klassisk och tantrisk yoga: Ajapa Japa, Antar Mouna och Trataka.
Gemensamt för dessa meditationer är att de utnyttjar sinnets tendens till att vara i ständig rörelse för att uppnå stillhet. Meditationerna lärs ut i flera steg, både nybörjare och avancerade utövare får möjlighet att utvecklas.                   
Top ⇒

Mantra

Mantra betyder "kraften som befriar sinnet" och är ljud, ord och stavelser som när de upprepas kan få sinnet att släppa taget om vardagens bekymmer och upprepande mentala mönster. När dessa tankemönster upphör blir sinnet stilla och tyst. I denna tystnad infinner sig känslor av frid och sann glädje.
Kirtan är en meditationsform som väcker glädje, spontanitet och inre frid. Kirtan är en del av bhaktiyoga och används för att balansera emotioner. Syftet med kirtan är att gå in i meditation, att etablera en kommunikation med vårt innersta väsen.
Under kirtan sjunger vi mantra som ofta har både en vibrationsmässig och symbolisk betydelse. AUM är exempelvis en symbol för det ljudlösa ljudet eller det kosmiska medvetandet.
Man kan sjunga kirtan ensam - gärna i samband med sin yogautövning - men kirtan har större effekt om man sjunger i grupp. Under kirtan kan man uttrycka sina känslor och sin personlighet på olika sätt, gärna med hjälp av instrument som till exempel harmonium, trummor, gitarr och olika rytminstrument. Det allra viktigaste är att ge sig hän till musiken, sången och mantrat, att sjunga och spela utan rädsla och hämningar. Man bör inte intellektualisera det hela för mycket - den verkliga glädjen ligger i upplevelsen och inte i den intellektuella förståelsen.

"Musik är så kraftfullt att det kan befria ditt jag. Genom kirtan kan du nå den högsta punkten av andlig upplevelse."
- Swami Satyananda
 
"Det finns en inre musik i ditt hjärta, som fortgår ständigt oberoende av yttre omständigheter. Låt den inre musiken vägleda ditt liv; följ den inre symfonin. Men du kan höra den bara om du gör dig öppen och mottaglig för den."
A Systematic Course in the Ancient Tantric Techniques of Yoga and Kriya                                      
Top ⇒